«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами
Протокол №1
від 12 червня 2008 року

Голова Громадської організації
«Асоціація збереження історії залізниць України»

________________________ Гопкало О.М.

 

СТАТУТ


Громадської організації


«Асоціація збереження історії залізниць

України»

м. Київ

2008 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “Асоціація збереження історії залізниць України” (далі – Організація) діє на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.3. Організація здійснює свою діяльність на території України.
1.4. Адреса Правління Організації: 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, 117/125, квартира 94.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація набуває статусу громадського об’єднання у порядку, встановленому законодавством.
2.2. У Організації забезпечується демократизм відносин між її членами. Організація створена і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів, законності і гласності.
2.3. Організація є неприбутковою.
2.4. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
– представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах через інститут представництва у встановленому законом порядку;
– звертатися до органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування з метою отримання необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності;
– вносити пропозиції до органів влади і управління з питань відповідно до статутної діяльності Організації;
– поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;
– засновувати засоби масової інформації, зокрема – у мережі Інтернет;
– вступати в інші неурядові громадські об’єднання, організації, в тому числі міжнародні організації, укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки.
2.5. Організація має свою символіку, яка затверджується Правлінням.

3. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.
3.2. Основними напрямками діяльності Організації є:
3.2.1. Музейна діяльність:
– створення спільно з Укрзалізницею Державного музею залізничного транспорту України в місті Київ, і у його складі – експозиції натурних зразків залізничної техніки, в тому числі діючої; підтримка та поповнення музейної експозиції;
– ведення бази даних одиниць рухомого складу, втрачених об’єктів залізниць України, чи таких, що можуть бути втрачені;
– ініціювання проведення пошуків, фіксації (фото, відео), інвентаризації, транспортуванні, реставрації та ремонті майбутніх експонатів музею та активна участь у цих заходах;
– ініціювання надання статусу «Заповідних» діючим вузькоколійним залізницям України, в тому числі й дитячим залізницям, та формування на їх базі філій музею;
– відповідно до вимог чинного законодавства надавати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих та підзаконних актів, які регулюють музейну діяльність, визначають статус об’єктів залізничної техніки, інфраструктури тощо;
– клопотання до відповідних державних органів щодо передислокації до музею або надання об’єктам залізничної техніки, інфраструктури, зокрема встановленим в різних містах України у якості пам’ятників, відповідного статусу, який гарантує їх збереження;
– налагодження тісного зв’язку з Укрзалізницею в плані якісного проведення ремонтно-реставраційних робіт рухомого складу, вокзалів, інших споруд залізниць, що мають історичне значення, з метою їх збереження та надання первісного вигляду;
– встановлення тісного зв’язку з музеями підприємств залізничного транспорту України та інших держав, з ветеранами залізничного транспорту;
3.2.2. Просвітницька діяльність:
– популяризація залізничної справи;
– професійна орієнтація молоді;
– створення документальних фільмів;
– створення і підтримка сайту в Інтернеті;
– випуск газет, журналів, інформаційних листків до ювілеїв історичних подій, що висвітлюють діяльність Організації, події в історії залізничного транспорту;
– залучення молоді до членства в Організації через розповсюдження відомостей про її діяльність, моделювання, виготовлення макетів, та участь у роботі дитячих залізниць України;
– створення та організація роботи майстерень з виготовлення моделей та макетів;
– сприяння покращенню учбово-методичної бази дитячих залізниць України, підприємств Укрзалізниці.
3.2.3. Науково-дослідницька діяльність:
– дослідження історичних аспектів розвитку залізниць України, їх ролі у розвитку шляхів сполучень Європи;
– дослідження вітчизняного внеску та його значення у розвитку технічного озброєння залізничного транспорту;
– участь в організації та проведенні щорічних виставок нової залізничної техніки, її презентації з огляду на подальший розвиток залізниць України;
– активізація пошукових робіт в архівних установах України.
3.2.4. Бібліотечна діяльність:
– пошук, зберігання книг, кінофільмів на залізничну тематику;
– організація видання технічної літератури, буклетів, плакатів тощо, у тому числі – на електронних носіях;
– створення єдиної паперової та електронної бібліотеки технічної літератури залізничного транспорту.
3.2.5. Залізнична фотографія:
– проведення заходів щодо організації діяльності фотоаматорів, обміну досвідом, тощо;
– організація виїздів фотоаматорів по історичних місцях, на залізничні об’єкти;
– проведення фотовиставок (на базі Державного музею, на підприємствах, у музеях залізничного транспорту).
3.2.6. Громадська діяльність:
– підтримка зв’язків з ветеранами залізничного транспорту;
– організація та участь у проведенні загальнодержавних заходів щодо залізничного транспорту (святкування Дня залізничника України тощо), із залученням широких верств громадськості та ветеранів транспорту;
– організація інформаційної роботи через мережу Інтернет та друковані органи ЗМІ;
– розвиток зв’язків Організації з міжнародними та національними професійними організаціями залізничного транспорту.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним. Воно може бути індивідуальним або асоційованим.
4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Індивідуальні члени Організації об’єднуються у місцеві осередки, які здійснюють представництво своїх членів на Конференціях представників центрального та місцевих осередків шляхом обрання делегатів у порядку, визначеному цим Статутом.
4.3. Асоційованими членами Організації можуть бути колективи підприємств транспортної галузі. Можливе утворення місцевого осередку на базі підприємства залізничного транспорту.
4.4. Індивідуальні та асоційовані члени подають на розгляд Голови Організації заяву в довільній формі про бажання вступу та відповідні анкети, форми яких затверджуються Правлінням.
4.5. Після попереднього розгляду всіх наданих документів Голова Організації передає їх на розгляд членам Правління Організації. Рішення про прийом нових членів приймає Правління Організації. Рішення про прийом у члени Організації набуває чинності після затвердження його Правлінням.
4.6. Індивідуальні або асоційовані члени Організації керуються Статутом та іншими документами Організації, приймають участь у діяльності Організації.
4.7. Порядок вступу та виходу з Організації встановлюється Правлінням.
4.8. Права члена Організації:
– обирати та бути обраним до складу керівних органів;
– брати участь у роботі Конференцій та інших заходах, що їх організовує Організація для виконання статутних завдань, як безпосередньо, так і через своїх представників;
– одержувати інформацію про діяльність Організації, подавати до Правління Організації запити і пропозиції щодо питань, пов’язаних з її статутною діяльністю, одержувати на них відповіді;
– одержувати необхідну інформацію про діяльність Організації та її керівних органів;
– вільно виходити з членів Організації.
4.9. Обов’язки члена Організації:
– брати активну участь у діяльності Організації;
– дотримуватися положень Статуту Організації, виконувати рішення Конференції та Правління.
4.10. Будь-який член Організації може бути виключений з Організації внаслідок порушення положень цього Статуту, документів, регламентуючих діяльність Організації. Рішення про виключення члена Організації приймається Правлінням.

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Основою Організації є центральний та регіональні осередки Організації, що об’єднують індивідуальних і асоційованих членів, які:
– реалізують цілі і завдання Організації;
– беруть участь у статутній діяльності Організації;
– висувають делегатів на Конференцію та до керівних органів Організації;
– заохочують членів Організації.
5.1.1. Органами Організації є Конференція представників центрального та місцевих осередків (далі – Конференція), Правління.
5.1.2. Конференція є Вищим органом управління Організації.
5.1.3. Правління Організації діє між Конференціями. Правління має повноваження виконавчого органу Організації, здійснює виконання статутних завдань Організації, рішень Конференції. Правління обирається на один рік та здійснює свої повноваження до переобрання.
5.2. Центральний та місцеві осередки Організації.
5.2.1. Центральний осередок Організації знаходиться у м. Києві.
5.2.2. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом.
5.2.3. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та рішеннями, прийнятими їх керівними органами.
5.2.4. Місцеві осередки легалізуються шляхом подання Правлінню повідомлення у встановленій формі про їх утворення.
5.2.5. Місцеві осередки Організації можуть мати свої виконавчі органи, які діють відповідно до рішень Конференції та Статуту.
5.3. Конференція представників центрального та місцевих осередків.
5.3.1. Члени Організації беруть участь у Конференції через своїх делегатів.
5.3.2. Конференція представників центрального та місцевих осередків Організації є вищим керівним органом Організації.
5.3.3. Конференція проводиться не рідше ніж один раз на рік. Головує на Конференції Голова Організації.
5.3.4. Скликання Конференції (в тому числі і позачергової) здійснюється на вимогу Правління Організації.
5.3.5. Загальна кількість делегатів Конференції визначається Правлінням.
5.3.6. Представництво центрального та місцевих осередків Організації здійснюється на пропорційній основі, відповідно до частки (у відсотках) членів осередку в загальній кількості членів Організації. При цьому, кожен місцевий осередок має бути представлений на Конференції не менше, ніж одним делегатом.
5.3.7. Асоційований член Організації має бути представлений на Конференції не менше, ніж одним делегатом, при цьому максимальна кількість делегатів узгоджується з Правлінням Організації.
5.3.8. Члени Правління є одночасно представниками центрального чи місцевих осередків, від яких вони були обрані як делегати Конференції і входять до кількості делегатів від цих осередків.
5.3.9. Представництво центрального та місцевих осередків, а також асоційованих членів Організації здійснюється за принципом: один делегат – один голос. Рішення про надання права голосу делегату для участі в голосуванні та прийнятті рішень на Конференції приймається на зборах місцевого осередку.
5.3.10. Дата, місце проведення та порядок денний Конференції повідомляється делегатам за двадцять днів до її початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.
5.3.11. Всі пропозиції щодо порядку денного Конференції делегати надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Конференції. Рішення про формування порядку денного приймає Правління.
5.3.12. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні не менше ніж 60 відсотків обраних делегатів.
5.3.13. До компетенції Конференції належить вирішення будь яких питань статутної діяльності Організації. Конференція може делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань, окрім тих, що належать до її виключної компетенції. Принципи та правила розгляду питань Правлінням та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Конференції.
5.3.14. До виключної компетенції Конференції належать такі питання:
– визначення основних напрямків статутної діяльності Організації;
– затвердження статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;
– обрання та відкликання Голови Організації;
– обрання персонального складу Правління терміном на один рік;
– затвердження звітів Голови про діяльність у поточному році;
– висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Голові Організації;
– вирішення конфліктних ситуацій, що не можуть бути вирішеними Правлінням;
– прийняття рішень про припинення діяльності Організації.
5.3.15. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них подано більшість голосів, присутніх на ній делегатів Організації.

6. ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління Організації діє між скликаннями Конференції та має повноваження вирішувати усі питання статутної діяльності Організації, окрім питань віднесених до виключної компетенції Конференції.
6.2. До Правління входять Голова Організації та члени Правління, які до його складу обираються Конференцією. Кількість членів Правління визначається Конференцією (але не більше чотирьох осіб, включаючи Голову Організації).
6.3. Керівництво роботою Правління здійснює Голова Організації. Засідання Правління вважається правочинним в разі присутності на ньому не менше трьох членів Правління, включаючи Голову Організації або члена Правління, що виконує обов’язки Голови.
6.4. Правління збирається за вимогою Голови, або не менше двох з його членів.
6.5. Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття.
6.6. До виключної компетенції Правління належить вирішення наступних питань:
– затвердження планів статутної діяльності Організації та результатів їх виконання;
– затвердження річних та поточних планів Організації;
– прийняття рішень про створення місцевих осередків;
– прийняття у члени Організації;
– виключення з лав Організації;
– затвердження символіки Організації;
– вирішення питань заохочення членів Організації;
– вирішення окремих конфліктних ситуацій;
– прийняття рішень з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Організації і не віднесені до виключної компетенції Конференції.
6.7. Голова та члени Правління обираються Конференцією на один рік у відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання.
6.8. Голова Організації здійснює керівництво роботою Організації.
6.9. Голова Організації має право:
– без доручення представляти Організацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;
– видавати накази, розпорядження, затверджувати інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Організації документи;
– здійснювати поточне управління Організацією;
– підписувати всі офіційні документи;
– передавати частину своїх прав та обов’язків членам Правління Організації.
6.10. Члени Правління мають право голосу при прийнятті рішень, віднесених до компетенції Правління.
6.11. У разі тимчасової неможливості виконання своїх обов’язків Головою Організації, його обов’язки виконує один з членів Правління за письмовим дорученням Голови.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Організації, присутніх на Конференції. При цьому всі права та обов’язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.
7.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Організації, присутніх на Конференції, або за рішенням суду.
7.4. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією, про що, відповідно до вимог чинного законодавства, повідомляється установа реєстрації.